menu

لایه LinearLayout در اندروید

با لایه LinearLayout و خصوصیات و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید


لایه LinearLayout یک لایه گرافیکی است که تمامی عناصر داخل آن یا به صورت عمودی و یا به صورت افقی قرار می گیرند.

خصوصیات مهم لایه LinearLayout

لایه ها دارای خصوصیات بسیاری هستند که مهم ترین آن ها را با هم فرا می گیریم:

خصوصیت توضیح
android:id یک شناسه که به صورت یکتا می باشد.
android:layout_width میزان عرض لایه را مشخص می کند و می تواند دارای سه حالت "fill parent"، "match parent" و "wrap content" و یا مقدار مشخص بگیرد.
android:layout_height میزان ارتفاع لایه را مشخص می کند و می تواند دارای سه حالت "fill parent"، "match parent" و "wrap content" و یا مقدار مشخص بگیرد.
android:orientation یکی از مهم ترین خصوصیت ها در این لایه "android:orientation" می باشد که دارای دو حالت افقی و عمودی است. با قرار دادن برروی هرکدام از حالت ها، اجزا و عناصر درون لایه به همان صورت قرار خواهند گرفت.
android:background یکی دیگر از خصوصیات لایه ها "android:background" می باشد که به وسیله آن می توان پس زمینه لایه را تغییر داد.
android:gravity با خصوصیت "android:gravity" نیز می توان تمامی عناصر درون لایه را به جهات مختلف از جمله وسط، راست ، چپ و ... برد.
adroid:padding میزان پد از هرجهت لایه را مشخص می کند و می توان برای آن مقداری را مشخص نمود.

ایجاد یک لایه عمودی (Vertical)

اگر "android:orientation" یک لایه را برروی "vertical" قرار دهیم، آنگاه تمامی عناصر موجود در آن به صورت عمودی از بالا تا پایین قرار می گیرند. برای فهم بیشتر به مثال زیر توجه نمایید:

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" 
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="16dp">


  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="فهرست مطالب"
    android:id="@+id/btncontent"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="درباره ما"
    android:id="@+id/btnabout"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="تنظیمات"
    android:id="@+id/btnsetting"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="تماس با ما"
    android:id="@+id/btncontact"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

 </LinearLayout>    
     

خواهیم دید 4 دکمه قرار داده شده در لایه به صورت عمودی و زیر هم قرار گرفته اند.

linearlayout1

ایجاد یک لایه افقی (Horizontal)

اگر "android:orientation" یک لایه را برروی "horizontal" قرار دهیم، آنگاه تمامی عناصر موجود در آن به صورت افقی کنار هم قرار می گیرند. برای فهم بیشتر به مثال زیر توجه نمایید:

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="horizontal" 
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="16dp">


  <Button
    android:layout_width="0"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0.25"
    android:text="فهرست"
    android:id="@+id/btncontent"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

  <Button
    android:layout_width="0"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0.25"
    android:text="درباره ما"
    android:id="@+id/btnabout"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />
  <Button
    android:layout_width="0"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0.25"
    android:text="تنظیمات"
    android:id="@+id/btnsetting"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

  <Button
    android:layout_width="0"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="0.25"
    android:text="تماس با ما"
    android:id="@+id/btncontact"
    android:textSize="16dp"
    android:textStyle="bold" />

 </LinearLayout>    
     

خواهیم دید 4 دکمه قرار داده شده در لایه به صورت افقی و کنار هم قرار گرفته اند.

linearlayout2