menu

وب ویو (WebView) در اندروید

نحوه استفاده از وب ویو و ایجاد یک مرورگر در اندروید را فرا بگیرید


با استفاده از وب ویو اندروید می توان صفحات وب و اچ تی ام ال را بارگذاری نمود و یا برنامه را به یک وب اپلیکیشن تبدیل کرد.

برای استفاده از وب ویو در برنامه، از تگ "<WebView>" درون فایل XML استفاده می کنیم.

     
  <WebView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:id="@+id/webView" />    
     

برای تعریف و معرفی وب ویو به اشاره گر جاوا همانند سایر عناصر گرافیکی عمل می کنیم:

     
 WebView web = (WebView) findViewById(R.id.webView);
     

برای بارگذاری یک آدرس وبسایت از متد "loadUrl(String url)" با ورودی رشته استفاده می کنیم.

    
 web.loadUrl("http://learn.izarebin.com/android");  
     

وب ویو نیازمند دسترسی اینترنت می باشد که برای کار کردن وب ویو حتما باید این دسترسی به اندروید منیفست برنامه اضافه گردد.

    
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>  
     

پروژه نمونه : ایجاد یک مرورگر ساده

برای یادگیری و آشنایی بیشتر با وب ویو در اندروید، یک پروژه نمونه مرورگر را به صورت قدم به قدم ایجاد می کنیم. پروژه در محیط اندروید استودیو به شکل زیر خواهد بود:

androidwebview

مراحل انجام کار

 • 1 - ابتدا مطابق با آموزش ساخت اولین پروژه اندرویدی یک پروژه جدید بسازید و نام آن را "Android Browser" قرار دهید.
 • 2 - فونت فارسی موردنظر خود را درون پوشه "assets/fonts" قرار دهید.
 • 3 - کدهای مربوط به لایه طراحی شده در آموزش را جایگزین کدهای لایه پروژه خود کنید.
 • 4 - فایل MainActivity.java را باز کرده و کدهای جدید نوشته شده موجود در آموزش را در آن اضافه نمایید.
 • 5 - پروژه را اجرا نموده و برروی شبیه ساز آن را تست کنید.

1 - لایه گرافیکی activity_main.xml

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="16dp"
  android:orientation="vertical"
  android:background="#fff">

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.1">

    <EditText
      android:layout_width="2dp"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:id="@+id/edturl"
      android:layout_weight="0.8"
      android:background="#e7e7e7"
      android:layout_margin="4dp"
      android:paddingLeft="4dp" />

    <Button
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="برو"
      android:id="@+id/btngo"
      android:layout_weight="0.2"
      android:textColor="#000"
      android:textSize="16dp"
      android:textStyle="bold" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.8"
    android:background="#e7e7e7">

    <WebView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:id="@+id/web"
      android:layout_margin="4dp" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.1">

    <TextView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="50dp"
      android:text="طراحی شده توسط آکادمی مجازی ذره بین"
      android:id="@+id/txtcopyright"
      android:layout_below="@+id/web"
      android:gravity="center"
      android:textColor="#000"
      android:textStyle="bold"
      android:textSize="18dp" />
  </LinearLayout>

 </LinearLayout>
     

2 - MainActivity.java

   
 package com.izarebin.webview;

 import android.graphics.Typeface;
 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.os.Bundle;
 import android.view.View;
 import android.webkit.WebView;
 import android.webkit.WebViewClient;
 import android.widget.Button;
 import android.widget.EditText;
 import android.widget.TextView;

 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  EditText edturl;
  Button btngo;
  WebView web;
  TextView txtcopyright;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    edturl = (EditText) findViewById(R.id.edturl);
    btngo = (Button) findViewById(R.id.btngo);
    web = (WebView) findViewById(R.id.web);
    txtcopyright = (TextView) findViewById(R.id.txtcopyright);

    Typeface font = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/koodak.ttf");

    btngo.setTypeface(font);
    txtcopyright.setTypeface(font);
    
    // استفاده از کلاس وب ویو ساخته شده
    web.setWebViewClient(new MyWebView());

    btngo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
         // دریافت آدرس وبسایت از کاربر
        String url = edturl.getText().toString();
       
        // اضافه کردن تنظیمات کاربردی برای وب ویو 
        web.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
        web.setScrollBarStyle(View.SCROLLBARS_INSIDE_OVERLAY);
        web.getSettings().setLoadsImagesAutomatically(true);
        web.getSettings().setPluginsEnabled(true);
        web.getSettings().setRenderPriority(RenderPriority.HIGH);
        web.getSettings().setCacheMode(WebSettings.LOAD_NO_CACHE);
        // بارگذاری وبسایت 
        web.loadUrl("http://" + url);
      }
    });
  }

  // ایجاد یک کلاس وب ویو برای نمایش صفحات وب با آدرس های وارد شده توسط کاربر
  private class MyWebView extends WebViewClient {
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
      view.loadUrl(url);
      return true;
    }
  }
 }
      

3 - AndroidManifest.xml

این برنامه نیاز به دسترسی اینترنت دارد که باید به منیفست برنامه اضافه شود.

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.izarebin.webview" >

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity android:name=".MainActivity" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

 </manifest>
     

4 - اجرای برنامه برروی شبیه ساز

شما می توانید به صورت آنلاین برنامه طراحی شده را از این لینک مشاهده نمایید.

شکل پروژه طراحی شده به صورت زیر خواهد بود:

androidwebview1
سورس پروژه مرورگر اندروید (WebView) برای محیط اندروید استودیو را می توانید از این لینک دریافت نمایید.