menu

الرت دیالوگ (Alert Dialog) در اندروید

با نحوه استفاده از الرت دیالوگ ها (Alert Dialog) در اندروید آشنا شوید


دیالوگ یک پنجره کوچک است که با استفاده از آن کاربر می تواند برای انجام یک عمل تصمیم بگیرد و یا اطلاعاتی را اضافه نماید. همانند خارج شدن از برنامه و یا صفحه ورود کاربر

در این آموزش فرا می گیرید که چگونه یک دیالوگ هشدار در اندروید ایجاد نمایید و آن را نمایش دهید: به مراحل زیر توجه نمایید:

مراحل انجام کار

 • 1 - ابتدا مطابق با آموزش ساخت اولین پروژه اندرویدی یک پروژه جدید بسازید و و یک نام دلخواه برای آن قرار دهید.
 • 2 - کدهای مربوط به لایه طراحی شده در آموزش را جایگزین کدهای لایه پروژه خود کنید.
 • 3 - فایل MainActivity.java را باز کرده و کدهای جدید نوشته شده موجود در آموزش را در آن اضافه نمایید.
 • 4 - پروژه را اجرا نموده و برروی شبیه ساز آن را تست کنید.

1 - ایجاد لایه گرافیکی alert_dialog.xml

ابتدا یک لایه ایجاد نموده و درون آن یک دکمه برای نمایش دیالوگ اضافه می کنیم. این لایه درون پوشه "res/layout/alert_dialog.xml" قرار می گیرد.

     
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="16dp">

   <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="نمونه دیالوگ هشدار"
    android:id="@+id/textView"
    android:background="#e7e7e7"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="24dp"
    android:textStyle="bold" />

   <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="نمایش دیالوگ"
    android:id="@+id/btndialog"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

  < <TextView
    android:text="Powered By iZarebin Tutorial"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="20dp"
    android:textStyle="bold" />

  </RelativeLayout>
    
     

2 - MainActivity.java

اکنون دستورات لازم برای نمایش یک دیالوگ هشدار را می نویسیم. پس از لمس دکمه دیالوگ برای کاربر نمایش داده می شود و با زدن دکمه بله از برنامه خارج و با زدن خیر دیالوگ بسته می شود.

     
 
 package com.izarebin.alertdialog;

 import android.content.DialogInterface;
 import android.support.v7.app.AlertDialog;
 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.os.Bundle;
 import android.view.View;
 import android.widget.Button;

 public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.alert_dialog);

    Button button = (Button) findViewById(R.id.btndialog);
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View arg0) {

        AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

        // ایجاد عنوان برای دیالوگ
        alertDialogBuilder.setTitle("عنوان دیالوگ");

        // ایجاد پیام دیالوگ
        alertDialogBuilder
            .setMessage("آیا برای خروج از برنامه اطمینان دارید؟")
            .setCancelable(false)
            .setPositiveButton("بله",new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog,int id) {
                // درصورتی که برروی دکمه بله زده شود از برنامه خارج خواهد شد
                // بستن اکتیویتی
                MainActivity.this.finish();
              }
            })
            .setNegativeButton("خیر",new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog,int id) {
                // درصورتی که برروی دکمه خیر زده شود دیالوگ بسته می شود
                // دیالوگ باکس بسته خواهد شد
                dialog.cancel();
              }
            });

        // ایجاد دیالوگ
        AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create();

        // نمایش دیالوگ
        alertDialog.show();
      }
    });
  }
 }
     

3 - اجرای برنامه برروی شبیه ساز

شکل پروژه طراحی شده به صورت زیر خواهد بود:

alertdialog1

پس از لمس دکمه "نمایش دیالوگ" دیالوگ نوشته شده به نمایش در می آید:

alertdialog

با لمس دکمه بله در دیالوگ، با توجه به کد نوشته شده از برنامه خارج شده و صفحه هوم اسکرین شبیه ساز نمایش داده می شود:

alertdialog2
سورس پروژه نمونه الرت دیالوگ (Alert Dialog) برای محیط اندروید استودیو را می توانید از این لینک دریافت نمایید.