menu

آشنایی با حلقه های تکرار در اندروید

درباره حلقه های تکرار همانند for و while بیشتر بدانید


هرگاه بخواهیم عملیاتی را چندین بار تکرار نماییم و اجرا کنیم. در جاوا و سیستم عامل اندروید از "for"، "while" و "do while" برای تکرار استفاده می کنیم.

حلقه for:

زمانی که بخواهیم به تعداد مشخصی یک عمل تکرار شود از حلقه "for" استفاده می نماییم. این حلقه از سه قسمت تشکیل شده است که در قسمت اول یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف کرده، در قسمت دوم یک شرط را مشخص می کنیم تا هربار بررسی شود و تا زمان برقرار بودن آن حلقه تکرار شود و در قسمت سوم هر بار مقدار شمارنده خود را تغییر می کنیم.

     
 for (تغییر مقدار شمارنده ; شرط موردنظر برای مشخص شدن میزان تکرار حلقه ; تعریف شمارنده حلقه به همراه مقدار دهی آن)
  {
     // عملیات مورد نظر برای تکرار 
  } 
 int mynumber = 10;
 for (int i=0; i<mynumber; i++) // اعداد از 0 تا کوچکتر از 10 چاپ خواهد شد
 {
     Log.i("iZarebin", "i = " + i);
 }
     

حلقه while:

از حلقه "while" زمانی استفاده می کنیم که میخواهیم تا زمان برقراری یک شرط عملیات موردنظر تکرار شود. برای درک بهتر به مثال زیر توجه نمایید:

     
 int mynumber = 1;
 while (mynumber <10)
 {
   Log.i("iZarebin", "mynumber = " + mynumber);
   mynumber++;
 }    
     

حلقه do while:

این حلقه همانند حلقه "while" عمل می کند با این تفاوت که حداقل یک بار حلقه اجرا شده و دستورات "do" اجرا می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

     
 int mynumber = 1;
 do 
 {
   Log.i("iZarebin", "loop is run");
 }
 while (mynumber <10)
 {
   Log.i("iZarebin", "mynumber = " + mynumber);
   mynumber++;
 }    
     

در مثال بالا اگر شرط "while" برقرار نباشد باز دستور "do" اجرا شده و جمله "loop is run" در صورت درست نبودن شرط نیز چاپ خواهد شد.