menu

ساخت برنامه شاخص توده بدنی (BMI)

نحوه ساخت یک برنامه محاسبه شاخص توده بدنی را به صورت گام به گام فرا بگیرید


پس از مطالعه و یادگیری مباحث مقدماتی آکادمی مجازی ذره بین، اکنون می توانید پروژه های ساده همانند برنامه محاسبه شاخص توده بدنی را طراحی و پیاده سازی کنید. برای به کارگیری مباحث گفته شده و همچنین آشنایی با دستورات بیشتر در اندروید، قصد داریم تا یک پروژه ساده دیگر را به صورت گام به گام آموزش دهیم.

این برنامه وزن و قد شخص را گرفته و برای آن شاخص توده بدنی را محاسبه می کند. همچنین وضعیت نرمال بودن، چاق بودن و یا لاغر بودن شخص را نمایش می دهد.

bmi

1 - ابتدا یک پروژه جدید همانند آموزش ساخت اولین پروژه اندرویدی بسازید و نام آن را "BMICalculator" قرار دهید.

2 - یک لایه با نام "bmi" ایجاد کرده و درون آن سه "TextView"، دو "EditText" و یک "Button" قرار می دهیم.

bmi.xml:

     
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="16dp">

  <TextView
    android:text="BMI Calculator"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:gravity="center"
    android:id="@+id/txttitle"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="24dp"
    android:textStyle="bold"
    android:background="#e7e7e7" />

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:text="Your Weight:"
    android:id="@+id/textView"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="18dp" />

  <EditText
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/edtweight"
    android:background="#e7e7e7" />

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:text="Your Height:"
    android:id="@+id/textView2"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="18dp" />

  <EditText
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/edtheight"
    android:background="#e7e7e7" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="70dp"
    android:text="Calculate"
    android:id="@+id/btncalculate"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="#000"
    android:textSize="18dp"
    android:textStyle="bold" />

 </LinearLayout>

    
     

3 - سپس کدهای مربوط به محاسبه شاخص توده بدنی را می نویسیم. توضیحات لازم برای هرقسمت به صورت کامنت نوشته شده است.

BmiActivity.java:

     
 package com.izarebin.bmicalculator;

 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 import android.os.Bundle;
 import android.text.TextUtils;
 import android.view.View;
 import android.widget.Button;
 import android.widget.EditText;
 import android.widget.TextView;
 import android.widget.Toast;

 public class BmiActivity extends AppCompatActivity {
   // تعریف متغیرهای موردنیاز
  String str1;
  String str2;
  TextView txttitle;
  double weight;
  double height;
  double bmiresult;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.bmi);
    // معرفی عناصر به اشاره گر جاوا
    txttitle = (TextView) findViewById(R.id.txttitle);
    final EditText edtweight = (EditText) findViewById(R.id.edtweight);
    final EditText edtheight = (EditText) findViewById(R.id.edtheight);
    Button btncalculate = (Button) findViewById(R.id.btncalculate);

    // ایجاد یک رویداد برای دکمه محاسبه
    btncalculate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
         // گرفتن مقادیر ادیت تکست ها
        str1 = edtweight.getText().toString();
        str2 = edtheight.getText().toString();
         // قرار دادن شرط درصورتی که یک ادیت تکست خالی باشد
        if (TextUtils.isEmpty(str1)){
          edtweight.setError("vazne khod ra vared namaied");
          return;
        }
        if (TextUtils.isEmpty(str2)){
          edtheight.setError("ghade khod ra vared namaied");
          return;
        }
         // فراخوانی تابع محاسبه شاخص توده بدنی
        bmiresult = bmicalculate(weight,height);
        txttitle.setText("BMI is = " + bmiresult);
        // فراخوانی تابع نتیجه شاخص توده بدنی
        bmiresult();
      }
    });

  }
  // تابع محاسبه شاخص توده بدنی با دو پارامتر ورودی وزن و قد
  public double bmicalculate(double weight, double height){
     // دریافت مقادیر وزن و قد از کاربر
    weight = Double.parseDouble(str1);
    height = Double.parseDouble(str2);
     // محاسبه 
    double result = (weight / (height*height));
     // بازگشت نتیجه
    return result;
  }
   // تابع نمایش نتایج شاخص توده بدنی
  public String bmiresult(){

    if (bmiresult < 15){
      Toast.makeText(BmiActivity.this, "shoma laghari mofrat darid", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if (bmiresult < 18.5) {
      Toast.makeText(BmiActivity.this, "shoma laghar hastid", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if (bmiresult < 25){
      Toast.makeText(BmiActivity.this, "shoma normal hastid", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if (bmiresult < 30){
      Toast.makeText(BmiActivity.this, "shoma chagh hastid", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
      Toast.makeText(BmiActivity.this, "natije na moshakhas", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    return null;
  }
 }

     
سورس برنامه شاخص توده بدنی را می توانید از این لینک دریافت نمایید.